ยามรักษาความปลอดภัย ยามรักษาการ 3 ผลัด ตลอด 24 ชั่วโมง
    - ผลัดแรก 7.00 น. ถึง 15.00 น. ผลัดแรกมียาม 1 คน
    - ผลัดที่ 2 15.00 น. ถึง 23.00 น. ผลัดที่ 2 ใช้ยาม 2 คน
    - ผลัดที่ 3 23.00 น. ถึง 7.00 น. ผลัดที่ 3 ใช้ยาม 3 คน
สมาชิกต้องชำระค่ายามเป็นรายเดือย อัตราค่ายามขึ้นอยู่กับขนาดของบ้าน บ้านขนาดเล็กสุดเดือนละ 460 บาท ขนาดใหญ่สุดเดือนละ 930 บาท

การปลูกไม้ยืนต้น โครงการปลูกไม้ยืนต้นให้ฟรี 6 ต้น ดูแลฟรี 3 เดือน ต่อจากนั้นสมาชิกผู้ซื้อซึ่งประสงค์จะให้โครงการดูแลให้ต้องเสียค่าดูแลเป็นรายเดือน ไม้ผล ไม้ดอกสวยงามและไม้ยืนต้นอื่นๆ มีให้เลือกดังนี้
   - ไม้ผล ขนุน มะม่วง ชมพู่ สาเก น้อยหน่า พุทรา มะม่วงหิมพานต์ มะขาม เงาะ กะท้อน ทับทิม ฝรั่ง ละมุด มะปราง ดะลิงปิง มะกอก มะเฟือง มะไฟ
   - ไม้ดอก อินทนิล เฟื่องฟ้า ตะแบก เสลา ชัยพฤกษ์ ทรงบาดาล ทองอุไร ทองกวาว กระดังงา รสสุคนธ์ ประดู่ โสกอินเดีย ระเพย หางนกยูง เทเบบูย่า
   - ไม้ยืนต้นอื่นๆ ไทร โพธิ์ เตยทะเล ยางอินเดีย ยูคาลิป มะหาด

การรักษาความสะอาดบริเวณพื้นที่ส่วนกลาง ค่าดูแลทั่วไปรวมค่าแสงสว่างใยเวลากลางคืน โครงการมีผู้จัดการดูแล 1 คน ความคุมทีมงาน ด้านสาธารณูปโภค คนสวน ยามรักษาการ ช่างซ่อมแซม การต่อต่อกับเจ้าหน้าที่ทางการ และหน้าที่ดูแลอื่นๆ ทั่วไป การรักษาความสะอาดบริเวณพืนที่ทั้งหมดได้แก่ การตัดหญ้าในพื้นที่สาธารณะ การรดน้ำใส่ปุ๋ยสนามหญ้า ดอกไม้ ต้นไม้และสวนหย่อม การเก็บขยะทั่วบริเวณ การทำความสะอาดถนน ไหล่ทาง การกำจัดสิ่งปฏิกูลบริเวณหาดทรายทั้งหมด การทำความสะอาดร้องและท่อระบายน้ำ การใช้ไฟส่องสว่างในเวลากลางคืน บริเวณซุ้มประตูรั้ว แนวรั้วด้านหน้า แนวริมลำธารตลอดสาย บริเวณสโมสรรวมทั้ง Spot Light หน้าหาดทราย 4 ดวง ค่าดูแล ค่าจัดการ ค่าไฟฟ้า และค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดรวมค่าแรงงานในการรักษาพื้นที่บริเวณให้สวยงามนี้ สมาชิกโครงการต้องเฉลี่ยนกันชะรำเป็นรายเดือน ซึ่งเรียกว่า "ค่าบำรุงพื้นที่ส่วนกลาง" เดือนละ 375 บาท ซึ่งถือเป็นภารกิจของสมาชิกทุกท่านที่ต้องร่วมมือกันรับผิดชอบ

การดูแลสนามหญ้า สวนหย่อม ต้นไม้ โครงการจัดบริการดูแลสนามหญ้า สวนหย่อม ต้นไม้ให้ภายในบริเวณที่ดินของสมาชิกตามราคาแล้วแต่จะตกลงกันเป็นรายเดือน สำหรับสมาชิกที่เป็นเจ้าของที่ดิน ซึ่งโครงการได้ปลูกหญ้ากันดินพังทะลายไว้ก่อนหน้าแล้วนั้น สมาชิกจะต้องดูแลรักษาหญ้าบริเวณนั้นตลอดไป หรือชำระค่าดูแลให้โครงการในกรณีที่ไม่ประสงค์จะดูแลเอง สำหรับหญ้าธรรมชาติ หรือหญ้าพื้นเมืองที่ขึ้นอยู่ทั่วไปในที่ดินของสมาชิกนั้น สมาชิกต้องเสียต่าตัดหญ้าในอัตราตารางวาละ 1.80 บาท/เดือน จนกว่าสมาชิกจะปลูกบ้าน

การดูแลทำความสะอาดภายในบ้าน โครงการจัดบริการดูแลทำความสะอาดภายในตัวบานตามราคา แล้วแต่จะตกลงกันเป็นรายเดือน

การปลูกบ้าน สมาชิกต้องปลูกบ้านภายในกำหนดเวลาที่โครงการกำหนด มิฉะนั้น ทางโครงการมีสิทธิบอกกล่าวให้สมาชิกขายที่ดินคืนให้แก่โครงการตามราคาเดิมที่ซื้อไว้ เพื่อจำหน่ายให้แก้บุคคลอื่นต่อไป โครงการมีบริการออกแบบบ้านและปลูกบ้านให้ และจะพิจารณากันเป็นรายๆ ไป เพื่อมิให้ซ้ำแบบกัน สมาชิกที่ออกแบบและปลูกสร้างเอง จะต้องส่งแบบให้โครงการพิจารณาอนุมัติเสียก่อน จึงจะทำการปลูกสร้างได้ สำหรับรั้วบ้าน กำหนดไว้ไม่ให้สูงเกิน 80 เซนติเมตร สำหรับบ้านที่ปลูกในบริเวณที่ดินแปลง A, B และ C ทั้งหมดกำหนดให้ปลูกได้เพียงชั้นเดียว หรือ 2 ชั้นเตี้ยๆ สูงจากระดับดินเดิมจนถึงส่วนสูงสุดของหลังคาได้ไม่เกิน 6.00 เมตร ส่วนแปลง C และ E นั้นสามารถปลูกได้ 2 ชั้นเต็มความสูงจากระดับดินจนถึงส่วนสูงสุดของหลังคาไม่เกิน 9.50 เมตร และตัวบ้านจะต้องอยู่ห่างขอบรั้วอย่างน้อย 3.00 เมตร

เงื่อนไขการชำระเงิน
   - เงินสด ผ่อนชำระได้ 6 งวด เดือนละงวดไม่มีดอกเบี้ย
   - เงินผ่อน ผ่อนชำระเงินดาวน์ หรือเงินมัดจำ 5 งวดๆ ละ 5 เปอร์เซนต์ เดือนละงวด รวมเป็น 25 เปอร์เซนต์ หลังจากนั้นชำระส่วนที่เหลือ โดยผ่านธนาคารหรือสถาบันการเงินที่ผู้ขายเป็นผู้จัดให้